Contents

for authors

Cart

quick search

the
INTERNATIONAL
Journal of Biological Markers

Peng Gao, Zhanwei Wang, Bin Zhang, Yourui Zou, Hui Guo, Haibo Liu, Qiang Yang, Zhihao Fang, Shucai Jiang, Bing Shen, Louis W.C. Chow, Wings Tjing-yung Loo, Elizabeth L.Y. Ng, William W.N. Tsang

Post author correction - published online 10/8/2014 1:51:20 PM
DOI:10.5301/jbm.5000114

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Robert J. Amato, Youxin Xiong, Hui Peng, Virginia Mohlere

Post author correction - published online 9/27/2014 1:29:05 PM
DOI:10.5301/jbm.5000112

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Yang Chen, Tianyu Li, Jie Li, Zengnan Mo

Post author correction - published online 9/19/2014 8:26:22 AM
DOI:10.5301/jbm.5000111

Article type: REVIEW | PDF | EPUB

Dimitris Stamatiou, Stavros P. Derdas, Emmanouil K. Symvoulakis, Georgios H. Sakorafas, Odysseas Zoras, Demetrios A. Spandidos

Post author correction - published online 9/19/2014 6:47:57 AM
DOI:10.5301/jbm.5000115

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Qian Huang, Fangwei Xie, Xuenong Ouyang

Post author correction - published online 9/19/2014 6:25:43 AM
DOI:10.5301/jbm.5000108

Article type: REVIEW | PDF | EPUB

Jiayu Wang, Binghe Xu, Peng Yuan, Qing Li, Pin Zhang, Ruigang Cai, Fei Ma, Ying Fan, Yang Luo

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 187 - 192 - published online 7/12/2014 1:59:37 PM
DOI:10.5301/jbm.5000094

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Monica SM Chan, Shi-Fan Chen, Saulo JA Felizola, Lin Wang, Noriko Nemoto, Kentaro Tamaki, Takanori Ishida, Louis W.C. Chow, Noriaki Ohuchi, Hironobu Sasano

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 193 - 203 - published online 5/2/2014 9:06:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000082

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Elham Fakhrejahani, Yasufumi Asao, Masakazu Toi

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 204 - 207 - published online 7/21/2014 8:22:26 AM
DOI:10.5301/jbm.5000098

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Yan-jun Wang, Ling He, Ming Yuan, William W.N. Tsang, Liang Hao, Min Wang, Louis W.C. Chow, Mary N.B. Cheung, Qing Liu, Elizabeth L.Y. Ng, Wings T.Y. Loo, Christopher Y.C. Chow, Lan-jun Bai, Zheng Yang

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 208 - 214 - published online 7/21/2014 8:26:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000104

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Brian I. Carr, Vito Guerra, Edoardo G. Giannini, Fabio Farinati, Francesca Ciccarese, Gian Ludovico Rapaccini, Maria Di Marco, Luisa Benvegnù, Marco Zoli, Franco Borzio, Eugenio Caturelli, Maria Chiaramonte, Franco Trevisani, for the Italian Liver Cancer (ITA.LI.CA) group

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 215 - 223 - published online 1/17/2014 10:22:55 AM
DOI:10.5301/jbm.5000064

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Stefano Rapi, Tiziana Rubeca, Callum G. Fraser

Post author correction - published online 5/22/2014 7:21:07 AM
DOI:10.5301/jbm.5000093

Article type: ARTICLE free | PDF | EPUB

Yan Ying Zheng, Ling Xie, Li Liu, Shu Peng Zhang, Xiao Bin Wu, Chang Le Zhu, Ren Sheng Lai

Int J Biol Markers 2012; 27(3): 227 - 231 - published online 5/29/2012 3:43:40 PM
DOI:10.5301/JBM.2012.9311

Article type: ORIGINAL ARTICLE open access | PDF

Jiayu Wang, Binghe Xu, Peng Yuan, Qing Li, Pin Zhang, Ruigang Cai, Fei Ma, Ying Fan, Yang Luo

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 187 - 192 - published online 7/12/2014 1:59:37 PM
DOI:10.5301/jbm.5000094

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Monica SM Chan, Shi-Fan Chen, Saulo JA Felizola, Lin Wang, Noriko Nemoto, Kentaro Tamaki, Takanori Ishida, Louis W.C. Chow, Noriaki Ohuchi, Hironobu Sasano

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 193 - 203 - published online 5/2/2014 9:06:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000082

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Min Cheng, Yongyan Chen, Dehong Zou, Guodong Shen, Geng Bian, Gan Shen, Shilian Hu

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 268 - 278 - published online 3/17/2014 12:04:53 PM
DOI:10.5301/jbm.5000065

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Log in to view your "My Choice" Articles or register below.