Contents

for authors

Cart

quick search

the
INTERNATIONAL
Journal of Biological Markers

Yan-jun Wang, Ling He, Ming Yuan, William W.N. Tsang, Liang Hao, Min Wang, Louis W.C. Chow, Mary N.B. Cheung, Qing Liu, Elizabeth L.Y. Ng, Wings T.Y. Loo, Christopher Y.C. Chow, Lan-jun Bai, Zheng Yang

Post author correction - published online 7/21/2014 8:26:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000104

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Elham Fakhrejahani, Yasufumi Asao, Masakazu Toi

Post author correction - published online 7/21/2014 8:22:26 AM
DOI:10.5301/jbm.5000098

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Jiayu Wang, Binghe Xu, Peng Yuan, Qing Li, Pin Zhang, Ruigang Cai, Fei Ma, Ying Fan, Yang Luo

Post author correction - published online 7/12/2014 1:59:37 PM
DOI:10.5301/jbm.5000094

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Fadi Najjar, Moosheer Alammar, Marroan Bachour, Ghassan Al-Massarani

Post author correction - published online 7/2/2014 11:07:54 AM
DOI:10.5301/jbm.5000100

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Jie Zhang, Ying Zhao, Qin Yang

Post author correction - published online 6/26/2014 2:54:58 PM
DOI:10.5301/jbm.5000101

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Zhian Ling, Ruolin Li

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 99 - 111 - published online 11/18/2013 11:43:20 AM
DOI:10.5301/jbm.5000054

Article type: REVIEW | PDF | EPUB

Rui-chao Li, Li-jun Zheng, Ming-hao Fang, Shi-ying Yu

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 112 - 119 - published online 1/9/2014 8:58:03 AM
DOI:10.5301/jbm.5000059

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Priscila O. Carvalho, Miyuki Uno, Sueli M. Oba-Shinjo, Sergio Rosemberg, Alda Wakamatsu, Clemar C. da Silva, Manoel J. Teixeira, Suely K. N. Marie

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 120 - 128 - published online 9/27/2013 2:24:26 PM
DOI:10.5301/JBM.5000045

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Jin Wang, Sha Liu, Guo Ping Sun, Fang Wang, Yan Feng Zou, Yang Jiao, Jie Ning, Jing Xu

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 129 - 141 - published online 1/20/2014 12:57:30 PM
DOI:10.5301/jbm.5000058

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Lizbeth González-Herrera, Patricia Rodríguez-Morales, María del Refugio Gonza´lez-Losa, Gerardo Pérez-Mendoza, Jaqueline Canul-Canché, Iván Rosado-López, Thelma Canto de Cetina

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 142 - 149 - published online 1/27/2014 11:24:21 AM
DOI:10.5301/jbm.5000070

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Stefano Rapi, Tiziana Rubeca, Callum G. Fraser

Post author correction - published online 5/22/2014 7:21:07 AM
DOI:10.5301/jbm.5000093

Article type: ARTICLE free | PDF | EPUB

Hamed Zare, Masoumeh Rajabibazl, Iraj Rasooli, Walead Ebrahimizadeh, Hamid Bakherad, Leila Safaiee Ardakani, Seyed latif Mousavi Gargari

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 169 - 179 - published online 1/13/2014 10:16:39 AM
DOI:10.5301/jbm.5000063

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Zhian Ling, Ruolin Li

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 99 - 111 - published online 11/18/2013 11:43:20 AM
DOI:10.5301/jbm.5000054

Article type: REVIEW | PDF | EPUB

Sema Sezgin Göksu, Ugur A. Göksu, Seyda Gündüz, Hasan S. Coskun

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 184 - 186 - published online 1/13/2014 10:14:30 AM
DOI:10.5301/jbm.5000066

Article type: CASE REPORT | PDF | EPUB

Jin Wang, Sha Liu, Guo Ping Sun, Fang Wang, Yan Feng Zou, Yang Jiao, Jie Ning, Jing Xu

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 129 - 141 - published online 1/20/2014 12:57:30 PM
DOI:10.5301/jbm.5000058

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Log in to view your "My Choice" Articles or register below.