Contents

for authors

Cart

quick search

the
INTERNATIONAL
Journal of Biological Markers

Kullathorn Thephamongkhol, Jiraporn Setakornnukul, Sunanta Rojwatkarnjana, Yaowalak Chansilpa

Post author correction - published online 9/5/2014 7:08:23 AM
DOI:10.5301/jbm.5000106

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Lei Zhou, Xue-jun Sun, Chang Liu, Qi-fei Wu, Ming-hui Tai, Ji-chao Wei, Lei Lei, Fan-di Meng, Kai Qu, Jia Xu

Post author correction - published online 9/5/2014 7:03:06 AM
DOI:10.5301/jbm.5000105

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Qiangqiang Zuo, Weinan Zheng, Jinli Zhang, Zemin Pan, Yinyin Liu, Haichen Long, Peiwen Fan, Caili Guo, Feng Li, Renfu Shao

Post author correction - published online 8/29/2014 10:03:43 AM
DOI:10.5301/jbm.5000107

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Masahiro Sugimoto, Masahiro Takada, Masakazu Toi

Post author correction - published online 7/26/2014 11:23:23 AM
DOI:10.5301/jbm.5000103

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Yan-jun Wang, Ling He, Ming Yuan, William W.N. Tsang, Liang Hao, Min Wang, Louis W.C. Chow, Mary N.B. Cheung, Qing Liu, Elizabeth L.Y. Ng, Wings T.Y. Loo, Christopher Y.C. Chow, Lan-jun Bai, Zheng Yang

Post author correction - published online 7/21/2014 8:26:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000104

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Zhian Ling, Ruolin Li

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 99 - 111 - published online 11/18/2013 11:43:20 AM
DOI:10.5301/jbm.5000054

Article type: REVIEW | PDF | EPUB

Rui-chao Li, Li-jun Zheng, Ming-hao Fang, Shi-ying Yu

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 112 - 119 - published online 1/9/2014 8:58:03 AM
DOI:10.5301/jbm.5000059

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Priscila O. Carvalho, Miyuki Uno, Sueli M. Oba-Shinjo, Sergio Rosemberg, Alda Wakamatsu, Clemar C. da Silva, Manoel J. Teixeira, Suely K. N. Marie

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 120 - 128 - published online 9/27/2013 2:24:26 PM
DOI:10.5301/JBM.5000045

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Jin Wang, Sha Liu, Guo Ping Sun, Fang Wang, Yan Feng Zou, Yang Jiao, Jie Ning, Jing Xu

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 129 - 141 - published online 1/20/2014 12:57:30 PM
DOI:10.5301/jbm.5000058

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Lizbeth González-Herrera, Patricia Rodríguez-Morales, María del Refugio Gonza´lez-Losa, Gerardo Pérez-Mendoza, Jaqueline Canul-Canché, Iván Rosado-López, Thelma Canto de Cetina

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 142 - 149 - published online 1/27/2014 11:24:21 AM
DOI:10.5301/jbm.5000070

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Stefano Rapi, Tiziana Rubeca, Callum G. Fraser

Post author correction - published online 5/22/2014 7:21:07 AM
DOI:10.5301/jbm.5000093

Article type: ARTICLE free | PDF | EPUB

Yan-jun Wang, Ling He, Ming Yuan, William W.N. Tsang, Liang Hao, Min Wang, Louis W.C. Chow, Mary N.B. Cheung, Qing Liu, Elizabeth L.Y. Ng, Wings T.Y. Loo, Christopher Y.C. Chow, Lan-jun Bai, Zheng Yang

Post author correction - published online 7/21/2014 8:26:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000104

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Rui-chao Li, Li-jun Zheng, Ming-hao Fang, Shi-ying Yu

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 112 - 119 - published online 1/9/2014 8:58:03 AM
DOI:10.5301/jbm.5000059

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Xinhua Wang, Wenyuan Zhu, Yi Zhou, Wanlian Xu, Huiming Wang

Int J Biol Markers 2014; 29(2): 150 - 159 - published online 1/30/2014 1:52:13 PM
DOI:10.5301/jbm.5000073

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Rong Biaoxue, Cai Xiguang, Yang Shuanying

Int J Biol Markers 2014; 29(1): 8 - 20 - published online 10/31/2013 11:35:18 AM
DOI:10.5301/jbm.5000046

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Log in to view your "My Choice" Articles or register below.