Contents

for authors

Cart

quick search

the
INTERNATIONAL
Journal of Biological Markers

Qiaofang Liao, Chan Long, Zhuojuan Deng, Xiaoxia Bi, Jun Hu

Post author correction - published online 11/24/2014 1:16:00 PM
DOI:10.5301/jbm.5000124

Article type: REVIEW | PDF | EPUB

Kun Liu, Hong-Lin Chen, Ming-Ming Gu, Qing-Sheng You

Post author correction - published online 11/22/2014 12:20:17 PM
DOI:10.5301/jbm.5000120

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Chia-Chu Chang, Hung-Hsin Lin, Jen-Kou Lin, Chun-Chi Lin, Yuan-Tzu Lan, Huann-Sheng Wang, Shung-Haur Yang, Wei-Shone Chen, Tzu-Chen Lin, Jeng-Kai Jiang, Shih-Ching Chang

Post author correction - published online 11/12/2014 12:37:41 PM
DOI:10.5301/jbm.5000125

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Miaozhen Qiu, Yixin Zhou, Ying Jin, Xiao-li Wei, De-shen Wang, Chao Ren, Long Bai, Da-jun Yang, Rui-hua Xu

Post author correction - published online 11/12/2014 12:29:47 PM
DOI:10.5301/jbm.5000123

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Rodolfo Sacco, Valeria Mismas, Alessandro Granito, Gianna Musettini, Gianluca Masi, Chiara Caparello, Caterina Vivaldi, Martina Felder, Giampaolo Bresci, Lorenzo Fornaro

Post author correction - published online 11/11/2014 12:04:23 PM
DOI:10.5301/jbm.5000117

Article type: Original Article | PDF | EPUB

Jiayu Wang, Binghe Xu, Peng Yuan, Qing Li, Pin Zhang, Ruigang Cai, Fei Ma, Ying Fan, Yang Luo

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 187 - 192 - published online 7/12/2014 1:59:37 PM
DOI:10.5301/jbm.5000094

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Monica SM Chan, Shi-Fan Chen, Saulo JA Felizola, Lin Wang, Noriko Nemoto, Kentaro Tamaki, Takanori Ishida, Louis W.C. Chow, Noriaki Ohuchi, Hironobu Sasano

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 193 - 203 - published online 5/2/2014 9:06:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000082

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Elham Fakhrejahani, Yasufumi Asao, Masakazu Toi

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 204 - 207 - published online 7/21/2014 8:22:26 AM
DOI:10.5301/jbm.5000098

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Yan-jun Wang, Ling He, Ming Yuan, William W.N. Tsang, Liang Hao, Min Wang, Louis W.C. Chow, Mary N.B. Cheung, Qing Liu, Elizabeth L.Y. Ng, Wings T.Y. Loo, Christopher Y.C. Chow, Lan-jun Bai, Zheng Yang

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 208 - 214 - published online 7/21/2014 8:26:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000104

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Brian I. Carr, Vito Guerra, Edoardo G. Giannini, Fabio Farinati, Francesca Ciccarese, Gian Ludovico Rapaccini, Maria Di Marco, Luisa Benvegnù, Marco Zoli, Franco Borzio, Eugenio Caturelli, Maria Chiaramonte, Franco Trevisani, for the Italian Liver Cancer (ITA.LI.CA) group

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 215 - 223 - published online 1/17/2014 10:22:55 AM
DOI:10.5301/jbm.5000064

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Jiayu Wang, Binghe Xu, Peng Yuan, Qing Li, Pin Zhang, Ruigang Cai, Fei Ma, Ying Fan, Yang Luo

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 187 - 192 - published online 7/12/2014 1:59:37 PM
DOI:10.5301/jbm.5000094

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Monica SM Chan, Shi-Fan Chen, Saulo JA Felizola, Lin Wang, Noriko Nemoto, Kentaro Tamaki, Takanori Ishida, Louis W.C. Chow, Noriaki Ohuchi, Hironobu Sasano

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 193 - 203 - published online 5/2/2014 9:06:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000082

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Yan-jun Wang, Ling He, Ming Yuan, William W.N. Tsang, Liang Hao, Min Wang, Louis W.C. Chow, Mary N.B. Cheung, Qing Liu, Elizabeth L.Y. Ng, Wings T.Y. Loo, Christopher Y.C. Chow, Lan-jun Bai, Zheng Yang

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 208 - 214 - published online 7/21/2014 8:26:38 AM
DOI:10.5301/jbm.5000104

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Brian I. Carr, Vito Guerra, Edoardo G. Giannini, Fabio Farinati, Francesca Ciccarese, Gian Ludovico Rapaccini, Maria Di Marco, Luisa Benvegnù, Marco Zoli, Franco Borzio, Eugenio Caturelli, Maria Chiaramonte, Franco Trevisani, for the Italian Liver Cancer (ITA.LI.CA) group

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 215 - 223 - published online 1/17/2014 10:22:55 AM
DOI:10.5301/jbm.5000064

Article type: ORIGINAL ARTICLE | PDF | EPUB

Elham Fakhrejahani, Yasufumi Asao, Masakazu Toi

Int J Biol Markers 2014; 29(3): 204 - 207 - published online 7/21/2014 8:22:26 AM
DOI:10.5301/jbm.5000098

Article type: ARTICLE | PDF | EPUB

Log in to view your "My Choice" Articles or register below.